G-​DATA

This year again, we are glad to announce G-​DATA as a sponsor !

G-​DATA will pro­vide us with 5 antivirus pack­ages for one of our competitions.

Your life is online. You surf, you shop, you carry out bank­ing trans­ac­tions and you send emails. Don’t leave the pro­tec­tion of your per­sonal data to chance when you do so — rely on G DATA secu­rity solu­tions that meet Ger­man qual­ity stan­dards. For over 25 years we have been look­ing out for you — so you can keep your mind clear for the impor­tant things in life. Sim­ply seccure !

XFX Gam­ing prod­ucts

We wel­come XFX as a new CU-​LAN spon­sor ! XFX stands for pro­fes­sional gam­ing prod­ucts for hard­core gamers !

From Graph­ics Cards, to PSUs to PC Cases, the peo­ple at XFX are gamers who love gam­ing so every prod­uct they make is designed by gamers for gamers to ensure that it gives you the best gam­ing expe­ri­ence possible.

XFX sup­plies us with a superb pow­er­sup­ply XT-​500 :

AHEAD-​IT servers

After Ahead-​IT sup­plied game­servers in 2013, 2014 and 2015, they are spon­sor­ing us again with great Super­mi­cro game­servers ! Check them out !

Uw IT-​partner voor vir­tu­al­isatie en stor­age oplossingen

Par­ti­c­ulier of pro­fes­sional, bij Ahead-​IT vindt u steeds een stor­age of vir­tu­al­isatie oploss­ing, Super­mi­cro server of work­sta­tion, die aan al uw wensen vol­doet. Zowel KMO’s als grote onderne­min­gen, over­he­den en uni­ver­siteiten kun­nen vertrouwen op onze jaren­lange exper­tise en knowhow.

Con­fig­ureer zelf uw server

In onze web­shop kunt u zelf uw server naar wens con­fig­ur­eren. Kies uw prod­uct, selecteer uw uit­brei­d­ing­sop­ties of voeg extra soft­ware toe voor vir­tu­al­isatie oplossin­gen. U kunt uw server onmid­del­lijk online bestellen. Voor de verzend­ing wordt uw sys­teem met de groot­ste pre­cisie geassem­bleerd op 1 van onze 20 assem­blagetafels. En ver­vol­gens uit­ge­breid getest met zelfge­genereerde groene stroom. Uw server wordt bin­nen de meeste Europese lan­den gratis geleverd bij u op kantoor.

Inno­vatieve oplossin­gen met sterke service

Bij nieuwe ontwik­kelin­gen op het gebied van vir­tu­al­isatie of stor­age loopt Ahead-​IT steeds voorop: dat zijn we aan onze naam ver­plicht. Boven­dien stopt onze dienst niet bij de lev­er­ing. Bij elke aankoop kunt u 3 jaar reke­nen op onze uit­ge­breide server ser­vice, of u nu nood hebt aan een ver­van­gonderdeel of een snelle reparatie. Als u op 5 jaar afschri­jft, kunt u trouwens voordelig upgraden naar 5 jaar garantie!